காலம்

கலை இலக்கிய காலாண்டிதழ்

தொடர்பு March 28, 2010

Editor

       Selvam Arulanantham
      16, Hampstead Court Markam
      ONT  L3R  3S7
      Canada
      Phone: 0014167311752
      Email: kalam@tamilbook.com

Tamilnadu Co-ordinater

      R.M.Rajagopal
      First Floor,  44, 5th Street
      Om Sakthi Nagar, Valasarawalkam
      Chennai – 600 087, 
      India
      Phone: 94442 74205
      Email: kaalammagazine@gmail.com